ЦПО Планет 21

За нас

concept

ЦПО към "Планет 21" ООД е лицензиран център за обучение в областта на икономиката, стопанското управление и туризма. Сертифициран е от Националната агенция за професионално образование и обучение и Министерство на образованието, младежта и науката с лицензия № 201212975.

ЦПО към "Планет 21" ООД притежава лиценз от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение по следните специалности:

Професия Код Специалност Код Степен на квалификация
Брокер 341030 Недвижими имоти 3410301 Трета
Сътрудник в маркетингови дейности 342020 Маркетингови проучвания 3420201 Втора
Оперативен счетоводител 344030 Оперативно счетоводство 3440301 Трета
Сътрудник в малък и среден бизнес 345050 Малък и среден бизнес 3450501 Втора
Икономист 345120 Икономика и мениджмънт 3451204 Трета
Оператор информационно осигуряване 482020 Икономическо информационно осигуряване 4820201 Втора
Оператор на компютър 482030 Текстообработване 4820301 Първа
Организатор на туристическа агентска дейност 812010 Организация на туризма и свободното време 8129191 Трета
Екскурзовод 812939 Екскурзоводско обслужване 8120302 Трета
 Аниматор в туризма 812040 Туристическа анимация 8120402 Трета

Основна цел на Центъра е да предоставя на желаещите първоначална квалификация по професия или по част от професия, обучения по ключови компетенции, както и да верифицира знанията и уменията по лицензираните специалности. За нейното постигане, в екипа на Центъра са включени лектори и преподаватели, които притежават богат практически и управленски опит по съответните професионални направления.

Центърът набляга на практическото обучение по лицензираните професии, като предлага гъвкави форми на обучение според желанията и възможностите на обучаваните – групова или индивидуална, дневна, вечерна или съботно-неделна. За теоретичното обучение се осигурява предварително подготвен пакет от материали по съответната професия, а в рамките на предвидените теоретични часове се решават казуси и ролеви игри, провеждат се беседи и дискусии.

След завършване на професионалното обучение и проверка на придобитите знания, Центърът за професионално обучение „Планет 21" издава следните документи, одобрени от Министерството на образованието, младежта и науката и попълнени според Държавните образователни изисквания:

Удостоверение за професионално обучение: издава се при завършване на първо ниво на съответната професия или при актуализиране и разширяване на професионалната квалификация чрез придобиване на знания по част от професия при покриване на определени модули от учебната програма. Образец на Удостоверението.

Свидетелство за професионална квалификация: издава се при покриване на пълния хорариум по съответната професия. Съгласно чл. 40 от Закона за професионалното обучение центровете за професионално обучение имат право да издават Свидетелство за професионална квалификация ЕДИНСТВЕНО при полагане на държавни изпити по професията и при доказване на шест месеца трудов стаж. Образец на Свидетелството.