ЦПО Планет 21

Кандидатстване

Задължителните изисквания към кандидатите за включването им в курсовете за професионално обучение към ЦПО „Планет 21" са, както следва:
1. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се обучават.
2. Да притежават входящо минимално образователно равнище, необходимо за придобиване на съответната степен на професионална квалификация (завършен 10-ти клас или завършено средно образование).
3. В случай че кандидатите желаят да положат ЕДИНСТВЕНО държавни изпити в Центъра - да имат шест месеца трудов стаж по съответната професия.

Кандидатите се приемат въз основа на следните документи:

  •  писмено заявление (молба) - по образец
  •  медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
  •  здравна книжка за професиите в областта на храненето;
  •  копие на документ за завършено образование;
  •  копие от платежното нареждане за платена такса за обучението;
  •  копие от лична карта;
  •  1 актуална снимка при кандидатстване за курс първо ниво и 3 актуални снимки при кандидатстване за курс второ и трето ниво;

Предвид индивидуалния подход в обучението и малките групи, в които се провежда то (до 5 човека), Центърът си запазва правото да пренасочва последно записалите се кандидати към предстоящи дати за обучение.

Кандидатите за обучение в Центъра имат право да получат подробна информация за предлаганите текущи курсове за обучение по съответните професии, в това число учебна програма, учебен план, организация на учебния процес.

Таксата за обучение по съответния курс се заплаща в брой или по банкова сметка.

На основание, чл. 41. т.1, б. „а" от ЗДДС, освободена доставка е:.............. професионалното образование и обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от ........., институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение.........

Заплащането на курса може да бъде извършено на две вноски: при записване се заплаща 50 % от таксата, а останалата сума - до един месец след стартиране на обучението.