ЦПО Планет 21

Сътрудник в маркетингови дейности - Маркетингови проучвания

marketing

Същност на маркетингаМаркетингът представлява начина на мислене, според който без потребител няма стопанска дейност. Когато работи за формиране на своите клиенти, фирмата работи за своите печалби.
Поради всички промени – развитието на научно техническия прогрес, нарастващите изисквания на купувачите, изостряне на конкуренцията – пазарът се поставя в центъра на вниманието на организацията. Това означава, че проектирането, производството и предлагането се съобразяват изцяло с това което се търси.
Маркетингът е концепция, система от възгледи и принципи за създаване, развитие и реализация на продукти, съобразени с пазарните условия и предпочитания на купувачите.
Според Филип Котлър – маркетинга е социален и управленски процес, при който индивидите и групите получават това, от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойност помежду си.
Маркетингът е:
1. Управленска концепция – организацията, ръководенето, планирането, контрола и регулирането на стопанския живот трябва да се основават на пазарни оценки.
2. Начин на действие - осигурява конкретни организационни, методически, информационни и др инструменти и техники с които се осъществяват маркетинговите дейности.
3. Процес на стратегическо и тактическо планиране и контрол
4. Интегрирана система – маркетинга обединява всички останали звена от фирмата. Те трябва да се съобразяват с предписанията на маркетинга.
5. Търси се единство между ориентацията на бизнеса към потребителите и преследването на максимално високи печалби
6. Маркетингът е едновременно процес на изучаване на пазара, приспособяване на продукта към пазара и формиране на пазара.
7. Маркетингът обединява в себе си дейности по:
- създаване на нови продукти
- реализация на съществуващите
- стимулиране на производители и потребители
- ценообразуване
- различни по вид комуникации
Всички те са подчинени на една обща стратегия, цел
8. Чрез маркетинга освен постигане на висока печалба може да се търси постигане на др цели – увеличаване обема на продажбите, съответно увеличаване на пазарния дял, повишаване на имиджа на фирмата и продуктите, изместване на конкуренцията или свиване на нейния пазарен дял, постигане на лидерска позиция
9. Маркетингът е творческа дейност
Ролята на маркетинга е да проучи, какво за отсрещната страна е стойностно и какво е готова тя да даде, за да бъде осигурено желаното активно поведение.
Пазарът е съвкупност от всички настоящи и потенциални потребители на даден продукт. Продавачите, които го предлагат и посредниците, които създават допълнителни предпоставки за сключване на сделката.

Маркетингът се интересува от крайния потребител, бизнес организации търсещи печалба от своята дейност.