ЦПО Планет 21

Сътрудник в малък и среден бизнес

satrudnik

Профил на професията
Както сочи названието на професията, сътрудникът в малък и среден бизнес изпълнява функции и задачи от целия обхват на бизнеса. Професионалните задължения се определят от сравнително малкия обем и сложност на фирмената дейност и същевременно – от нуждата от разнородни знания и умения за изпълнението им. Сътрудникът притежава опит в практическата реализация на технически и стопански решения, в работата с нормативни актове, в прилагането на методи на събиране ,обработване и анализ на разнородна информация, в подготовка и сключване на сделки. Изпълнява задачи, свързани с финансите, търговията, администрацията, снабдяването със суровини и материали.
Сътрудникът в малък и среден бизнес работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.).
Главни функции и задачи:

Сред най-важните са задълженията по:
• организацията и координирането на движението на материалните ресурси - снабдяване със суровини и материали, осигуряване поддръжката и ремонта на съоръженията, снабдяване с офис консумативи
• проучване на пазара, подготовка на рекламни материали, рекламиране и подбор на канали за дистрибуция на фирмената продукция;
• експедиране на готовата продукция до клиентите;
• сътрудникът изпълнява важната функция за своевременното придвижване на информация от и към ръководството относно материалните и човешки ресурси. В тази връзка обработва информация и подготвя текущи, периодични и специални отчети;
• познава и ползва нормативни актове, счетоводни формуляри, съставя и борави с фирмена документация ;
• осъществява връзките на бизнеса с обществеността и клиентите, поддържа бизнес комуникациите на български и чужд език;
Подчинен е на мениджъра/собственика на фирмата. Изпълнява административни функции, взема бизнес решения на оперативно ниво, които практически го поставят в позицията на оперативен ръководител на екипа от служители и специалисти. Осъществява деловата кореспонденция и връзки с доставчици, клиенти, партньори на бизнеса, договаря и преговаря с тях

Мотивация, готовност и способност за работа – изисквания към личността

Професията предполага мотивация за работа в динамична среда, за интензивен обмен на информация и непрекъсната комуникация в рамките на работното време. Готовност и умение за работа с хора, съобразителност и гъвкавост, концентрация и разпределеност на вниманието, търпение и самоконтрол са важни качества за успешното й упражняване. Сътрудникът трябва да притежава също организираност и целенасоченост, дисциплинираност и висока култура на вербална и невербална комуникация, добра и услужлива памет, устойчивост на психическо натоварване, лоялност и висока бизнес етика.