ЦПО Планет 21

ESF eps

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Инвестира във

вашето бъдеще!

EU logo BG

„Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия"

На 02.04.2013 от 15:00 часа се проведе пресконференция, поставяща старта на проект "Повишаване адаптивността и конкуретоспособността на заети лица в малки предприятия" по схема BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 3". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

DSCF1964

 

На пресконференцията бяха регистрирани 35 представители на фирми, участници в обучението, преподаватели, водещата организация "Планет 21" ООД и партньорите по проекта - "Пропър Дивелопмънт" ООД, St&T Finance и Orange Estates. На събитието присъстваха и представители на НАПОО и КНСБ.

 

DSCF1945

 

Пресконференцията беше открита от Пламен Натов - управител на "Планет 21" ООД. Той представи  бенефициента и партньорите по проекта и обоснова избора за включването им в проектното предложение. Ръководителят на проекта - д-р Ася Пенчева - направи подробна презентация, като посочи общата и специфичните цели на проекта и подробно очерта основните му дейности. Разяснени бяха и обученията по трите професии, времетраенето на курсовете и продължителността на проекта. Акцент беше поставен върху очаквания ефект върху целевите групи, устойчивостта на резултатите и заинтересованите страни.

 

DSCF1943

 

По време на представянето бяха задавани много въпроси от лицата, включени в целевата група на проекта и от страна на представителите на НАПОО и КНСБ. На всеки един от участниците в пресконференцията беше раздаден прес-бюлетин и информационна брошура.

 

DSCF1971

 

Пълната презентация от пресконференцията може да изтеглите от тук.

Схема за безвъзмездна финансова помощ - BG051PО001-2.1-16-0120
Договор ESF-2116-01-07016


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Планет 21 ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.