ЦПО Планет 21

Приключване на обучението по проекта за специалности "Електронна търговия" и "Застраховател"

EU logo BG

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Инвестира във

вашето бъдеще!

ESF eps
На 28.10.2013 г. приключи обучението на 22 лица от общо 30-те, включени в проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия", по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 3". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проведените обучения по професия „Финансист" и професия „Организатор интернет приложения" бяха в пълно съответствие с приетите учебни планове и програми, методически правила и изисквания за провеждане на учебния процес, ДОИ, рамкова програма „Е" на МОН, ЗПОО и други нормативни актове в сферата на професионалното обучение. Всички финализирани модули завършваха с полагането на междинен тест по съответната дисциплина. 
 

DSC 0023

 

DSC 0050

Лицата, включени в обучението по професия „Финансист" и професия „Организатор интернет приложения" положиха държавни изпити по теория и практика на професията.
DSC 0012

DSC 0043

От всички 22 явили се лица на държавните изпити по теория и практика, 100 % от тях се представиха успешно. Общият среден успех от държавните изпити по практика за всички изпитани бенефициенти е 5.25, а успехът от държавните изпити по теория е 5.28. Всички те придобиха трета степен на професионална квалификация по професиите „Финансист" и „Организатор интернет приложения". С тези резултати е постигнат и спазен индикаторът за ефективност и изпълнение, заложен в проектното предложение при кандидатстване по схемата „Квалификационни услуги и обучения на заети лица" – фаза 3 на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", според който 100 % от първоначално обявения брой обучаващи се лица по двете професии са завършили успешно и са придобили съответната професионална квалификация.

DSC 0048

DSC 0027

Текущите оценки по модули по време на обученията и резултатите от проведените държавните изпити по теория и практика по професиите „Финансист" и „Организатор интернет приложения" дават основание да се направи извода, че е постигнато много високо равнище на успеваемост на обучаваните лица, т.е. много висока степен на усвояване на учебното съдържание на квалификационните курсове по професиите „Финансист" и „Организатор интернет приложения". Обучаемите лица също изразиха високото си задоволство от проекта и проведените обучения, което намери израз в попълнените окончателни анкети за измерване удовлетвореността им от преминатото обучение.

DSC 0050

DSC 0058


Тържественото връчване на Свидетелствата за професионална квалификация на успешно завършилите курсисти по професиите „Финансист" и „Организатор интернет приложения" ще бъде осъществено по време на заключителната пресконференция за оповестяване резултатите от проекта и неговото приключване.
Схема за безвъзмездна финансова помощ - BG051PО001-2.1-16-0120
Договор ESF-2116-01-07016

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Планет 21 ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.