ЦПО Планет 21

Приключване на обучението по проекта за специалност "Недвижими имоти"

EU logo BG

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Инвестира във

вашето бъдеще!

ESF eps
На 04.12.2013 г. приключи обучението на 8 лица от общо 30-те, включени в проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия", по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 3". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проведените обучения по професия „Брокер", специалност „Недвижими имоти" бяха в пълно съответствие с приетите учебни планове и програми, методически правила и изисквания за провеждане на учебния процес, ДОИ, рамкова програма „Е" на МОН, ЗПОО и други нормативни актове в сферата на професионалното обучение. Всички финализирани модули завършваха с полагането на междинен тест по съответната дисциплина.
 

2013-11-18-16.10

 

2013-11-18-16.12

Лицата, включени в обучението по професия „Брокер", специалност „Недвижими имоти" положиха държавни изпити по теория и практика на професията на 3 и 4 декември 2013 г. От всички явили се 8 лица на държавните изпити по теория и практика, 100 % от тях се представиха успешно. Общият среден успех от държавните изпити по практика за всички изпитани бенефициенти е 5,79, а успехът от държавните изпити по теория е 5,91. Всички те придобиха трета степен на професионална квалификация по професия „Брокер", специалност „Недвижими имоти". С тези резултати е постигнат и спазен индикаторът за ефективност и изпълнение, заложен в проектното предложение при кандидатстване по схемата „Квалификационни услуги и обучения на заети лица" – фаза 3 на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", според който 100 % от първоначално обявения брой обучаващи се лица по трите професии са завършили успешно и са придобили съответната професионална квалификация.
2013-11-18-16.101

2013-11-18-16.102

Текущите оценки по модули по време на обученията и резултатите от проведените държавните изпити по теория и практика по професията „Брокер", специалност „Недвижими имоти" дават основание да се направи извода, че е постигнато много високо равнище на успеваемост на обучаваните лица, т.е. много висока степен на усвояване на учебното съдържание на квалификационните курсове. Обучаемите също изразиха високото си задоволство от проекта и проведените обучения, което намери израз в попълнените окончателни анкети за измерване удовлетвореността им от преминатото обучение.

2013-11-21-16.04

2013-12-02-14.43

Тържественото връчване на Свидетелствата за професионална квалификация на успешно завършилите курсисти по професиите „Финансист" и „Организатор интернет приложения" и „Брокер" ще бъде осъществено по време на заключителната пресконференция за оповестяване резултатите от проекта и неговото приключване.

2013-12-02-14.431

2013-12-03-14.18

 
Схема за безвъзмездна финансова помощ - BG051PО001-2.1-16-0120
Договор ESF-2116-01-07016

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Планет 21 ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.