ЦПО Планет 21

Интервю

EU logo BG

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Инвестира във

вашето бъдеще!

ESF eps

Интервю с ръководителя на проекта доц. д-р Ася Пенчева за края на проекта

Схема за безвъзмездна финансова помощ - BG051PО001-2.1-16-0120, Договор ESF-2116-01-07016

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Планет 21 ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.