ЦПО Планет 21

Пресконференция за край на проекта

EU logo BG

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Инвестира във

вашето бъдеще!

ESF eps
На 29.01.2014 г. от 16.00 часа се проведе пресконференция, поставяща края на проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия", по схема BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 3". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 

IMG 3659

 

IMG 3664

На пресконференцията бяха регистрирани всички 30 участника в обучението, преподаватели, водещата организация „Планет 21" ООД и партньорите по проекта – „Пропър Дивелопмънт" ООД, St&T Finance и Orange Estates.
IMG 3665
Пресконференцията беше открита от Пламен Натов - управител на „Планет 21" ООД. Той изрази удовлетвореността си от успешно приключилия проект и от постигнатите завидни резултати. Пламен Натов изказа благодарност към всички партньори по проекта и показа готовността си за повторно бъдещо сътрудничество.

IMG 3671

Ръководителят на проекта – доц. д-р Ася Пенчева – представи подробен аналитичен доклад за резултатите от изпълнението на проекта. Внимание бе отделено на предпоставките за разработването на проекта, неговите цели, методологията на изпълнението му и постигнатите резултати. Очертани бяха и приоритетните области, в които следва да се положат усилия в бъдещата проектна дейност. На всеки един от участниците беше раздадена информационна брошура с резултатите от проекта.

IMG 3656

IMG 3708

След направената презентация, доц. д-р Ася Пенчева връчи официално Свидетелствата за професионална квалификация на всички 30 успешно завършили лица, като им пожела бъдещи професионални успехи и развитие в областта на получената квалификация.

IMG 3674

Представеният пълен аналитичен доклад на пресконференцията може да изтеглите от тук.

IMG 3712

 IMG 3685
Схема за безвъзмездна финансова помощ - BG051PО001-2.1-16-0120
Договор ESF-2116-01-07016

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Планет 21 ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.